About us : Log in : Register

forget password?
Metro News
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 58 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer และ Business Solution Architect กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บรรยายความรู้ด้านไอที โดยคณะนักศึกษายังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-089-4242
.......................................................................
เผยแพร่ข่าวโดย
สุภาพร กิติภัทร์ถาวร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โทร.02-089-4346
อีเมล์ : supapkit@metrosystems.co.th
www.metrosystems.co.th

ภาพบรรยากาศงาน.......................................................................Shop by Selected Brands
presented by metro-oa.com