About us : Log in : Register

forget password?
Metro News
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมอาจารย์ รวม 19 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ในโอกาสนี้ นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น กล่าวต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมฯ โดยมี นางสาวกนกอร ยู้บุญยงค์ และ นางสาวบุษราคัม ไตรรัตน์ Sale & Marketing บริษัท เมโทร อินโฟเทค จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บรรยายความรู้เรื่อง “Digital Marketing นอกจากนี้คณะนักศึกษา ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายใน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561


 

..............................................................................................

เผยแพร่ข่าวโดย

สุภาพร กิติภัทร์ถาวร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทร.02-089-4346

อีเมล์ : supapkit@metrosystems.co.th

www.metrosystems.co.th

ภาพบรรยากาศงาน
 
Shop by Selected Brands
presented by metro-oa.com