About us : Log in : Register

forget password?
Metro News
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

            สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาจารย์ผู้ติดตาม รวม 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตามโครงการเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ด้าน ITเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงเทคโนโลยีด้าน IT ในปัจจุบัน และเรียนรู้กระบวนการทำงานจากสภาพแวดล้อมการทำงานจริง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมในการเลือกสาขาวิชา และบริษัทสำหรับสหกิจศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 ในสายงานอาชีพในสาขา IT โอกาสนี้  นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer และ Enterprise Solution Architect กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บรรยายความรู้เรื่อง Digital Transformationนอกจากนี้คณะนักศึกษา ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายใน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

.......................................................................

เผยแพร่ข่าวโดย

สุภาพร กิติภัทร์ถาวร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทร.02-089-4346

อีเมล์ : supapkit@metrosystems.co.th

www.metrosystems.co.th
Shop by Selected Brands
presented by metro-oa.com