About us : Log in : Register

forget password?
Metro News
เมโทรซิสเต็มส์ฯ ส่งมอบปฏิทินจากโครงการ“ปฏิทินเก่าเราขอ” ประจำปี 2561

 

           บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ”โดยรับบริจาคปฏิทินเก่าจากพนักงาน นำไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำรายได้จากการขายปฎิทินไปซื้อกระดาษผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา พร้อมทั้งได้ส่งมอบให้กับ สำนักงานประกันสังคม เพื่อส่งต่อให้กับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออก เฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

.......................................................................

เผยแพร่ข่าวโดย

สุภาพร กิติภัทร์ถาวร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทร.02-089-4346

อีเมล์ : supapkit@metrosystems.co.th

www.metrosystems.co.th
Shop by Selected Brands
presented by metro-oa.com