About us : Log in : Register

forget password?
Metro News
มหาวิทยาลัยบูรพา นำนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

มหาวิทยาลัยบูรพา นำนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมอาจารย์ผู้ติดตาม รวม 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์“กิจกรรม : การศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์” เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคตตามสายวิชาชีพ ในโอกาสนี้ ยังได้รับฟังการบรรยายความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต โดยมี นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer และ Enterprise Solution Architect กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น ร่วมบรรยายความรู้เรื่อง Digital Platform & Ecosystemคณะนิสิต ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายใน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

..............................................................................................

ภาพบรรยากาศงาน


เผยแพร่ข่าวโดย

สุภาพร กิติภัทร์ถาวร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทร.02-089-4346

อีเมล์ : supapkit@metrosystems.co.th

www.metrosystems.co.th
Shop by Selected Brands
presented by metro-oa.com